Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

DEKOROZOL DV 4 BA

Šifra: 3831004840845
DEKOROZOL  DV 4 BA

DEKOROZOL DV 4 BA

Sredstvo namenjeno odstranjevanju vode s površine kovinskih izdelkov in njihovi antikorozijski zaščiti. Vsebuje topilo. Po izparjenju topila ostane na površini tanek zaščitni film.

Embalaža

Količina

Na zalogi

99,85 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: ogljikovodiki C9-C14, alifatski <2% aromati
Nevarno: H226  Vnetljiva tekočina in hlapi. H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest