Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAFREEZE 40

Šifra: 3831004821745
OLMAFREEZE  40

OLMAFREEZE 40

OLMAFREEZE-40 je razredčeno (pripravljeno za uporabo) sredstvo za zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Ne vsebuje nitritov, aminov in fosfatov.

Embalaža

Količina

Ni na zalogi

27,97 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
BS 6580:1992
ASTM D3306

Opozorila:

Vsebuje: etandiol
Pozor: H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P330  Izprati usta. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest