Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAGEAR OIL GX 75w90

Šifra: 3831004843280
OLMAGEAR OIL GX 75w90

OLMAGEAR OIL GX 75w90

Večnamensko, multigradno hipoidno olje za vse vrste menjalnikov in za vse druge komponente, kjer za zobniško olje priporočajo kvaliteto API GL-5. Pozor. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

Embalaža

Količina

Ni na zalogi

1.948,80 €z DDV

Opozorila:

Pozor: H319  Povzroča hudo draženje oči. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje reakcijski produkti bis(4-metilpentan-2-il)ditiofosforjeve kisline s fosforjevim oksidom, propilen oksidom in amini, C12-14-alkil (razvejani); reakcijski produkti 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditiona, formaldehida in fenola, heptil derivati. Lahko povzroči alergijski odziv. P272  Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest