Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMATEX BA

Šifra: 3831004840777
OLMATEX  BA

OLMATEX BA

Sredstvo za čiščenje in pranje površin raznih sestavnih delov. Sredstvo se lahko meša z vodo. Primerno je predvsem za odstranjevanje ostankov masti in olj. Nudi kratkotrajno zaščito pred korozijo.

Embalaža

Količina

Na zalogi

98,24 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: ogljikovodiki C9-C14, alifatski <2% aromati
Nevarno: H226  Vnetljiva tekočina in hlapi. H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P331  NE izzvati bruhanja. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest