Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMOL EDM 200

Šifra: 3831004828959
OLMOL EDM 200

OLMOL EDM 200

Dielektriki za elektroerozijsko obdelavo z zelo nizko vsebnostjo aromatov.

Embalaža

Količina

Ni na zalogi

1.340,73 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom; Alkani, C11-15-izo-
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest