Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

PRIMOL 3000

Šifra: 3831004832055
PRIMOL  3000

PRIMOL 3000

Emulgirno HMS za vse vrste obdelave kovin (tudi barvnih in lahkih) z dobro bakteriološko stabilnostjo. Priporočamo 3-10 % razmerje.

Embalaža

Količina

Na zalogi

1.737,57 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: 3,3'-metilenbis (5-metiloksazolidin); izotridekanol, etoksiliran
Nevarno: H315  Povzroča draženje kože. H318  Povzroča hude poškodbe oči. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P362 + P364  Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest