Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

PRIMOL AL 761

Šifra: 3831004851605
PRIMOL  AL 761

PRIMOL AL 761

Primol Al 761 je vodotopno hladilno mazalno sredstvo namenjeno za zahtevne obdelave, kjer je potrebna visoka
mazalnost in kjer se zahteva visoka kakovost obdelane površine (Ra< 0,25 μm).
Primol Al 761 je primeren za težke vrste obdelav aluminija, aeronavtičnih aluminijevih zlitin, legiranih jekel,
nerjavnih jekel in litega železa.
Primol Al 761 dosega vrhunske rezultate pri obdelavi titanovih jekel. Priporočena koncentracija znaša 2,5 - 3%.

 

 

Embalaža

Količina

Na zalogi

138,13 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: 1-aminopropan-2-ol; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Nevarno: H315  Povzroča draženje kože. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318  Povzroča hude poškodbe oči. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest