Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

REZILOL SFT

Šifra: 3831004854958
REZILOL   SFT

REZILOL SFT

Vsebuje klor. Uporabljamo ga tam, kjer Rezilol SCM BCL ali Rezilol SCM ne zagotavljata dovolj mazanja. Za obdelavo barvnih kovin ni primeren.

Embalaža

Količina

Na zalogi

1.334,93 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: alkani, C14-17, kloro
Pozor: H319  Povzroča hudo draženje oči. H362  Lahko škoduje dojenim otrokom. H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208  Vsebuje benzensulfonska kislina, di-C10-14-alkil deriv., kalcijeve soli. Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P263  Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest