Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

Spray UNI CLEAN

Šifra: 3831004804892
Spray UNI CLEAN

Spray UNI CLEAN

Univerzalni čistilni sprej odstranjuje prah, stara maziva in druge nečistoče na zavorah, sklopkah, gonilih in podobnih strojnih delih.

Embalaža

Količina

Na zalogi

4,09 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka; aceton
Nevarno: H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest